English-Turkish translations for recall:

hatırlatmak, hatırlamak · geri çağırmak · anımsamak · hatırlama · hatırlatma · geri çekme, geri çekmek · other translations

recall hatırlatmak, hatırlamak

Do you recall where you were two nights ago?

İki gece önce nerede olduğunu hatırlıyor musun?

Do you recall a little girl named. .Dolores Haze?

Dolores Haze adında küçük bir kız hatırlıyor musun?

Do you recall a girl called Dolores Haze?

Dolores Haze adında bir kız hatırlıyor musun?

Click to see more example sentences
recall geri çağırmak

He's been recalled four times.

Dört defa geri çağrıldı.

All ambassadors have been recalled.

Bütün büyükelçiler geri çağrıldı.

recall anımsamak

Yes, I recall Mr. Cotard.

Evet Bay Cotard'ı anımsıyorum.

Brutus, I recall them well, those triumphs.

Brutus, onları iyi anımsıyorum, şu zaferleri.

recall hatırlama

She disappeared that night and I've been trying to recall her face ever since.

O gece ortadan kayboldu ve ben o zamandan beri yüzünü hatırlamaya çalışıyorum.

That, or a hell of a factory recall.

O, ya da bir fabrika hatırlama bir cehennem.

recall hatırlatma

Recall, Jaime Reyes.

Hatırlatma, Jaime Reyes.

recall geri çekme, geri çekmek

It's over. Damocles, recall, now.

Bitti.Damocles, geri çekin, şimdi.