English-Turkish translations for recognize:

tanımak, tanınmak · hatırlamak · bilmek · görmek · tanımlamak · kabul etmek · other translations

recognize tanımak, tanınmak

She probably recognized him on the day, wondered what he was doing, and followed him.

Muhtemelen onu o gün tanıdı ve ne yaptığını merak ederek onu takip etti.

Do you recognize this person?

Bu kişiyi tanıyor musun?

Well, do you recognize him?

Evet, onu tanıyor musunuz?

Click to see more example sentences
recognize hatırlamak

Please help me. Do you recognize this?

Lütfen yardım et, bunu hatırlıyor musun?

You can see me, right? you recognize me?

Beni görebiliyorsun, değil mi? Beni hatırladın mı?

Can you recognize me, white boy?

Beni hatırladın mı, beyaz çocuk?

Click to see more example sentences
recognize bilmek

This morning, you didn't even recognize him.

Hatta bu sabah onu bile tanımamışsın.

She probably won't even recognize us.

Muhtemelen bizi fark etmeyecektir bile.

Truth has become a woman, everybody recognizes her, yet nobody knows her.

Gerçek, bir kadın haline geldi. Herkes onu tanır, ama kimse onu bilmez.

Click to see more example sentences
recognize görmek

Do you recognize this man or have you seen him before?

Adamı tanıyor musunuz ya da daha önce hiç gördünüz mü?

If anyone comes to you and you recognize his faith,

Eğer biri sana gelir ve sen onun inancını görürsen,

Apparently, being recognized on a golf course is a low-level breach of security.

Görünüşe göre, bir golf sahasında tanınmak düşük seviyede bir güvenlik ihlali.

Click to see more example sentences
recognize tanımlamak

Computer, recognize Picard, Jean-Luc.

Bilgisayar, tanımla Picard, Jean-Luc.

Recognize Riker, William T.

Tanımla, Riker, William T.

Computer, recognize Jean-Luc Picard, Alpha Two priority and re-establish separation procedure immediately.

Bilgisayar, tanımla Jean-Luc Picard, Alfa İki önceliği ve ayrılma işlemini derhal yeniden başlat.

Click to see more example sentences
recognize kabul etmek

This guy's immune system doesn't recognize his own sperm.

Bu adamın bağışıklık sistemi kendi spermini kabul etmiyor.

I recognize that. And Ms. Peralta recognizes that.

Bunu kabul ediyorum. ve Bayan Peralta da bunu kabul ediyor.

I'm sorry, I don't recognize the name "Derosa.

Ben üzgünüm, ben adını kabul etmiyorum "Derosa.

Click to see more example sentences