rectal

Sweetie, he's a baby, so that's a rectal thermometer.

Tatlım, o bir bebek. Bu da popo termometresi.

Or is it rectal cancer?

Veya rektal kanser mi?

I've given her some muscle relaxant and a rectal lavage.

Ona biraz kas gevşetici ve bağırsak iğnesi verdim.

Well, Mrs. Covello, your CAT-scan showed a small rectal tumor, so I want to schedule a low anterior resection.

Bayan Covello, CAT taramanızda küçük bir rektal tümör gözüküyor, bu yüzden bir ön-alt rezeksiyon için tarih alacağım.

We have rectal bleeding.

Bir rektal kanamamız var.

Giant boils, open sores, rectal bleeding.

Büyük çıban, açık yaralar, makat kanaması.

A real rectal rocket.

Tam bir kıç roketi!

One rectal breach coming up.

Kıçına bir tane geliyor.

No, rectal portraits.

Hayır, kıç portreleri.

Rollerblading for rectal itch?

Rektal kaşıntı için paten?