English-Turkish translations for religion:

din · inanç · mezhep · tarikat · inanış · other translations

religion din

Tell me, Jordan, since when did kidnapping become part of this new religion of yours?

Söylesene Jordan, ne zamandan beri adam kaçırma bu yeni dininin bir parçası oldu?

It's like a religion.

Bu sanki bir din gibi.

That sounds like a very lonely religion.

Çok yalnız bir dine benziyor sizinki.

Click to see more example sentences
religion inanç

Religion requires faith, and I'm more interested in facts.

Din için inanç gerekir, ben daha çok gerçeklerle ilgileniyorum.

Let's create a new religion.

Yeni bir inanç yaratalım.

You take freedom of religion.

Sen de inanç özgürlüğünü al.

Click to see more example sentences
religion mezhep

Because Johnny is a different religion, he's Catholic.

Çünkü Johnny farklı bir mezhepten, o Katolik.

And religion in its various persuasions hijacked by radical ideologist.

Ve din, bazı mezheplerinde radikal ideologlar tarafından gasp edilmiştir.

What's his religion, his sect?

Onun dini, onun mezhebi ne?

Click to see more example sentences
religion tarikat

There's no difference between a cult and a religion.

Bir tarikat ve bir din arasında fark yoktur.

Professor's daughter joined a mysterious cult religion.

Profesörün kızı gizemli bir tarikata katılmış.

Lieutenant, there are plenty of differences between cults and religions.

Teğmen, tarikatlar ve dinler arasında pek çok farklılıklar var.

Click to see more example sentences
religion inanış

So every religion is wrong.

O halde her inanış yanlış.

It's a highly-secretive religion.

Son derece gizli bir inanış.