English-Turkish translations for remember:

hatırlatmak, hatırlamak · unutmamak · anmak · düşünmek · anımsamak · zihin · öğrenmek · hatıra · aklında tutmak · other translations

remember hatırlatmak, hatırlamak

Do you remember what you told me once, a long time ago?

Uzun zaman önce, bir zamanlar bana ne dediğini hatırlıyor musun?

You really don't remember anything?

Gerçekten hiç bir şey hatırlamıyor musun?

They don't remember anything, we don't remember anything.

Onlar bir şey hatırlamıyor ki. Biz bile bir şey hatırlamıyoruz.

Click to see more example sentences
remember unutmamak

OK, remember, these people aren't used to seeing anything like you, or you or you.

Tamam, unutmayın. Bu insanlar alışık değil görmeye sen, ya da sen, ya da sen gibi şeyleri.

This is your plan, remember?

Bu senin planın, unuttun mu?

It's our year, remember?

Bu bizim yılımız, unuttun mu?

Click to see more example sentences
remember anmak

I remember thinking how wonderful she was, and how beautiful she looked at that moment.

Onun ne kadar harika olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ve o anda ne kadar güzel göründüğünü.

Hey, we have a deal, remember?

Bir anlaşmamız var, unuttun mu?

Same time, remember.

Unutma. Aynı anda.

Click to see more example sentences
remember düşünmek

I remember thinking how wonderful she was, and how beautiful she looked at that moment.

Onun ne kadar harika olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ve o anda ne kadar güzel göründüğünü.

I remember thinking, "this must be a dream.

Bu bir rüya olmalı" diye düşündüğümü hatırlıyorum.

I remember thinking, "What a horrible accident.

Ne korkunç bir kaza" diye düşünüyordum.

Click to see more example sentences
remember anımsamak

Something else I remembered about this morning.

Bu sabah hakkında bir şey daha anımsadım.

Then I remembered it was a comedy.

Sonra bir komedi filmi olduğunu anımsadım.

Later I remembered.

Daha sonra anımsadım.

Click to see more example sentences
remember zihin

Remember, kids, friendship beats evil mind control every time.

Unutmayın çocuklar, dostluk kötü zihin kontrolünü her zaman yener.

Body, mind, spirit, remember?

Beden, zihin, ruh. Hatırladın mı?

And remember, all ninjas heart mind and body!

Unutmayın, bütün ninjalar yürek zihin ve beden!

remember öğrenmek

Dad, just remember what you learned today and everything will be fine.

Baba, sadece bugün öğrendiklerini hatırla her şey çok güzel olacak.

Condtitioning yourself to remember, learning through repetition.

Kendini hatırlamaya şartlandırmak, tekrarlayarak öğrenmek için.

remember hatıra

In the meantime, I Ieft you a Iittle souvenir to remember me by.

Bu arada, beni hatırlaman için sana küçük bir hatıra bıraktım.

Bad memories, arent worth remembering.

Kötü hatıralar, hatırlamaya değmez.

remember aklında tutmak

You remember, Abacus Import, fifth floor.

Aklında tut; Abaküs İthalat, beşinci kat.

Just remember it's "Shanna Banana,"not" Shauna Banauna.

İsmimin Shanna Banana olup Shauna Banauna olmadığını aklında tut.