reporters

Give me like a book report about this, and then you can go home early.

Kitap hakkında bir rapor ver bana, ve sonra da erkenden evine git.

It doesn't matter what they report back. There's nothing anyone on earth can do about this.

Önemli değil ne geri raporu. hiçbir kimse yeryüzünde var Bu konuda ne yapabilirim.

Anyway we usually report this but since nothing was stolen, there's nothing to worry about

Her neyse Genellikle bunu rapor ederiz ama hiçbir şey çalınmamış olduğundan endişelenecek bir şey yok.

Robin, I don't say this enough, but you're a great woman, and a great reporter.

Robin, bunu yeterince söylemiyorum ama sen harika bir kadınsın ve harika bir muhabirsin.

I never agreed, nor did i ever report on another cop. I know what you're feeling. You don't.

Ben kabul etti, ne de ben başka bir polis rapor hiç yapmadım. ne hissettiğini biliyorum.

And give me a report.

Ve bana rapor ver.

Actually, sir, it's just a question of the report.

Aslında, efendim, bu sadece bir rapor sorunu.

No, no, it's not about that report.

Hayır, hayır. Bu o rapor hakkında değil.

Drone one,. .drone two, drone three,. .please report immediately to the main cargo area.

Robot bir,.. robot iki, robot üç,.. lütfen, derhal ana kargo bölümüne rapor verin.

There's even a police report.

Bir polis raporu bile var.