English-Turkish translations for risk:

riskli, risk · tehlike · riske atmak · tehlikeye atmak · göze almak · rizikolu., riziko, rizikolu · other translations

We also found translations for word risk in Turkish.

risk riskli, risk

I'm doing all the work, I'm taking all the risk and it's my plane.

Bütün işi ben yapıyorum, bütün riski ben alıyorum ve bu benim uçağım.

It's a risk, isn't it, Jenny?

Bu bir risk, değil mi Jenny?

He's a risk.

O, bir risk.

Click to see more example sentences
risk tehlike

Why would you risk everything, even your soul, to save her?

Neden onu kurtarmak için her şeyi hatta ruhunu bile tehlikeye atıyorsun?

It's a security risk.

Bu bir güvenlik tehlikesi.

Why risk your life going back for Alice and Cyrus?

Alice ve Cyrus için neden hayatını tehlikeye atıyorsun?

Click to see more example sentences
risk riske atmak

I can't risk this marriage, this alliance, for a dead man's dreams, even my father's.

Bu evliliği, bu ittifakı ölü bir adamın, rüyaları için riske atamam, babam bile olsa..

Chuck Bartowski has risked his life for this country.

Chuck Bartowski bu ülke için hayatını riske attı.

Why would I risk everything?

Neden her şeyi riske atayım ki?

Click to see more example sentences
risk tehlikeye atmak

He risked his life for you and you risked yours for his.

O senin için hayatını tehlikeye attı, sen de onun için.

You risked everything to be a better man. Buffy

Daha iyi bir insan olmak için her şeyini tehlikeye attın.

You risked your life for me hundreds of times.

Benim için yüzlerce kez hayatını tehlikeye attın.

Click to see more example sentences
risk göze almak

I'll take that risk, Doctor.

Bu riski göze alacağım Doktor.

I'll take that risk.

O riski göze alacağım.

It's a risk I'm taking.

Bu riski göze alıyorum.

Click to see more example sentences
risk rizikolu., riziko, rizikolu

Halsey is courageous, tough-minded and not afraid of risks, but we wiII turn these strengths against him.

Halsley cesur, inatçı ve rizikoyu seven birisidir. Fakat biz bu üstünlüklerini ona karşı kullanacağız.