English-Turkish translations for royal:

kraliyet · royal · asil · soylu · saray · muhteşem · krallık · muazzam · other translations

royal kraliyet

But the Royal Sugar Company, Mr. President.

Ama Kraliyet Şeker Şirketi, Bay Başkan.

What about the intersection of Pearl Street and Royal Avenue in North Vegas?

Ne kavşak hakkında Kuzey Vegas Pearl Street ve Kraliyet Avenue?

No, this buys us a royal pardon.

Hayır, bu bize kraliyet affı satın alır.

Click to see more example sentences
royal royal

Um, I have an interview this afternoon for that new position at the Royal Cross.

Bu öğleden sonra bir görüşmem var Royal Cross Oteldeki yeni bir için.

Royal Pain wasn't my mother.

Royal Pain annem değildi.

This hotel. Is it the Royal Lotus?

Bu otel diyorum, Royal Lotus, değil mi?

Click to see more example sentences
royal asil

A place for a royal bird.

Asil bir kuş için bir yer.

She is a princess of royal blood.

O kraliyet kanı taşıyan asil bir prenses.

Now, listen, you royal. .Highness.

Şimdi, dinle, asil. .Majesteleri.

Click to see more example sentences
royal soylu

Sang real, it means "royal blood.

Sang real "Soylu kan" demek.

Your daughter could never be royal!

Senin kızın asla soylu olamaz!

A suitor, yes, but not royal.

Talip, evet, ama soylu değil.

Click to see more example sentences
royal saray

Well, there is the royal palace.

Yani bir kraliyet sarayın var.

Royal kitchen cooks for the king and the king only..

Saray mutfağı kral için yemek yapar. Ve kral sadece

And the royal palaces

Ve de krallık saraylarını.

royal muhteşem

Royal blue and chrome bumpers.

Muhteşem bir mavi ve Krom tamponlar.

royal krallık

And the royal palaces

Ve de krallık saraylarını.

royal muazzam

And Doctor Chanca, the royal surgeon.

Ve Doktor Chanca, muazzam bir cerrah.