English-Turkish translations for science:

bilim · bilimsel · fen · ilim · bilimci · teknik · other translations

science bilim

Yeah, I've got a little girl expecting me at a school science fair this afternoon.

Evet, bana okul bilim küçük bir kız bekliyorum bu öğleden sonra fuarı.

You're a damn high school science teacher.

Sen kahrolası bir lise fen öğretmenisin.

Good morning, and welcome to Science and Society.

Günaydın, bilim ve toplum konferansına hoş geldiniz.

Click to see more example sentences
science bilimsel

Because you're a man of science.

Çünkü sen bilimsel bir adamsın.

Who's got a question about science?

Bilimsel bir sorusu olan var mı?

It's not emotional, it's science.

Bak bu duygusal değil. Bilimsel.

Click to see more example sentences
science fen

Do you know anything about science?

Fen hakkında bir şey biliyor musunuz?

Yeah, this is new science.

Evet bu yeni fen bilgisi.

Yeah, math and science.

Evet, matematik ve fen.

Click to see more example sentences
science ilim

I'm a Ph.D. In hidden sciences, dramatic philosophy dogmatic biology, charlatanic perversion, electronic astrology.

Saklı ilimler, dramatik felsefe, dogmatik biyoloji şarlatanlık sapması, elektronik astroloji dallarında derecem var.

Allow me to explain the science behind micro-pay freemium gaming.

İzin verin, size kısmi ücretsiz oyunlardaki para döngüsünün ilmini açıklayayım.

Everyone here reveres your science.

Buradaki herkes senin ilmine saygı duyuyor.

science bilimci

She's science fiction but she's just a terrific writer.

O bir kurgu bilimci, fakat mükemmel bir yazar.

Life sciences, still breathing.

Yaşam bilimci, hala nefes alıyor.

I'm Trudy. I fly all the science sorties.

Ben Trudy, tüm bu bilimcileri ben uçururum.

science teknik

It's a technical art not a science.

Bu teknik bir sanat bilim değil.