English-Turkish translations for sensible:

mantıklı · duyar, duyarlı · makul · hassas · akıllıca, akıllı · aklı · duygulu · sağduyulu · other translations

sensible mantıklı

Today, for the first time a woman has said something sensible.

Bugün, ilk kez bir kadın mantıklı bir şey söyledi.

Save her, yes, but for God's sake, be sensible!

Onu kurtar ama Tanrı aşkına mantıklı ol!

That's the only sensible option here.

Buradaki tek mantıklı seçenek bu.

Click to see more example sentences
sensible duyar, duyarlı

Ted, something big has just happened, and you're the most sensible person I know.

Ted, çok önemli bir şey oldu ve sen tanıdığım en duyarlı insansın.

Finally a sensible woman.

Sonunda duyarlı bir kadın.

That's a sensible girl.

Ne duyarlı bir kız bu.

Click to see more example sentences
sensible makul

That seemed a far more sensible idea.

Bu daha makul bir fikre benziyordu.

But then be sensible and clear the path!

Ama sonra makul olun ve yolu açın!

Colonel Forster is a sensible man.

Albay Forster makul bir adam.

Click to see more example sentences
sensible hassas

You're a sensible girl.

Sen hassas bir kızsın.

Sounds like a sensible precaution.

Hassas bir önlemmiş gibi geliyor.

Sensible shoes are one floor down.

Hassas ayakkabılar bir kat aşağıda.

Click to see more example sentences
sensible akıllıca, akıllı

Maybe it ain't sensible, but that's the reason.

Belki çok akıllıca değil, ama nedeni bu.

Be a sensible girl.

Akıllı bir kız ol.

Don't. You're a sensible girl.

Söyleme, sen akıllı bir kızsın.

Click to see more example sentences
sensible aklı

It's very logical, it's very sensible, and it's no fun.

Çok mantıklı ve aklı başında ve eğlenceli değil.

You're a sensible woman.

Aklı başında bir kadınsın.

You're a very sensible little woman.

Sen çok aklı başında bir kızsın.

Click to see more example sentences
sensible duygulu

Jihad is a sensible guy.

Jihad duygusal bir adam.

Very sensibly condensed, as in the Reader's Digest.

Duygusal olarak çok yoğunum, tıpkı Reader's Digest gibi.

Sense and Sensibility.

Duygu ve Duyarlılık

sensible sağduyulu

Be sensible, general.

Sağduyulu olun, general.