sequencers

It could be a code or a sequence or a protocol.

Bir şifre, bir dizilim veya bir protokol olabilir mi?

This is the DNA sequence Of the new bacteria

Bu da yeni bir bakterinin DNA dizilimi.

But Duncan only gave us one synthetic sequence to work with, so

Ama Duncan bize üzerinde çalışmamız için sadece bir sentetik dizilim verdi

I know. It's a fantasy sequence.

Biliyorum, bu bir hayal sahnesi.

It'll be great, a great fighting sequence.

Harika olacak, müthiş bir dövüş sahnesi

We're shooting this fantasy sequence tonight.

Bu gece şu fantezi dizisini çekiyoruz.

Protein sequence code for what?

Ne için protein diziliş kodu?

Computer, initiate cold launch sequence.

Bilgisayar, soğuk kalkış sırasını başlat.

Two minutes to firing sequence.

Ateşleme sekansına iki dakika.

Four minutes to firing sequence.

Ateşleme sekansına dört dakika.