sings

That was beautiful, Sam, but isn't that song a little romantic to be singing to your friend?

Bu çok güzeldi Sam. Ama bu şarkı arkadaşına söylemek için biraz romantik değil mi sence de?

And now Miss Bonnie Parker would like to sing a song for her father.

Ve şimdi de Bayan Bonnie Parker babası için bir şarkı söyleyecek.

Now you'll sing for me, and I'll play. And we'll be together forever.

Şimdi benim için söyleyeceksin ve ben çalacağım, sonsuza dek beraber olacağız.

My Uncle Leo he got me a pitch pipe for my fifth birthday and I've been singing ever since.

Amcam Leo bana bir adım var benim beşinci doğum günü için boru ve o zamandan beri şarkı oldum.

She has a lovely voice, and with some training she will sing like an angel.

Güzel bir sesi var ve biraz eğitimle bir melek gibi şarkı söyleyecektir.

Well, if I'm going to sing anything, I suppose a song is a good choice.

Tamam, eğer bir şey söyleyeceksem sanırım bir şarkı, iyi bir seçim olur.

I saw her sing that night and then I followed her here.

O gece şarkı söylerken gördüm onu Buraya kadar takip ettim.

Yeah, but when you listen to a song where somebody's singing about something depressing,

Evet, ama ne zaman Bir şarkı dinlesem karartıcı bir şey hakkında,

He is always singing and laughing and he is really a funny guy.

Her zaman şarkı söylüyor ve gülüyor ve gerçekten komik bir adam.

Do you want to sing something for him?

Onun için bir şeyler söylemek ister misin?