English-Turkish translations for sketch:

skeç · taslak · eskiz · karalama · kroki · other translations

sketch skeç

We're gonna do a sketch about Dr. Dorian and Dr. Turk.

Dr. Dorian ve Dr. Turk hakkında bir skeç yapacağız.

Now number seven for the sketch.

Şimdi, skeç için yedi numara.

This is our sketch show!

Bu bizim skeç gösterimiz!

Click to see more example sentences
sketch taslak

Even a sketch, a shadow, a fragment of a dad is still a dad.

Bir taslak, bir gölge, babadan bir parça da olsa baba hala baba.

These are beautiful sketches, Mr. Montgomery.

Bunlar çok güzel taslaklar, Mr. Montgomery.

Virtual crime scene sketch.

Sanal olay yeri taslak çizimi.

Click to see more example sentences
sketch eskiz

I'm just a quick sketch artist, Mr. Shannon.

Ben sadece hızlı eskiz sanatçısıyım Bay Shannon.

And the sketch is charming.

Ve bu eskiz büyüleyici.

Just a sketch.

Bir eskiz sadece.

Click to see more example sentences
sketch karalama

Got some street clothes and a sketch pad.

Ve bir karalama defteri bazı sokak giysiler var.

That's a very nice sketch.

Çok hoş bir karalama olmuş.

Well, it's just a sketch, but Lloyd uses your face as a dartboard.

Aslında sadece bir karalama, ama Lloyd yüzünün Dart tahtası olarak kullanıyor.

Click to see more example sentences
sketch kroki

Yes, it's possible to obtain a radioactive sketch via satellite, but it's impossible to find the bomb that way.

Evet, uydu aracılığıyla radyoaktif bir kroki elde etmek mümkün. Ama bombayı bu şekilde bulmak imkânsız.

Yes, please, for a few minutes, for a sketch.

Evet, evet, lütfen, birkaç dakika. Bir kroki yapacağım.

We need to get a sketch artist.

Biz almak gerekir bir kroki sanatçı.

Click to see more example sentences