English-Turkish translations for social:

sosyal · toplumsal · sosyal ağ · toplum · other translations

social sosyal

I've tried every combination: you know, his birthday, Social Security number, address, phone number.

Her kombinasyonu denedim doğum günü, Sosyal Güvenlik numarası, adresi telefon numarası.

Name, date of birth, Social Security number.

İsim, doğum tarihi, Sosyal Güvenlik numarası.

That's not what social services says.

Bu değil ne sosyal hizmetler diyor.

Click to see more example sentences
social toplumsal

Well, this isn't a social visit, is it, Francis?

Bu toplumsal bir ziyaret değil, değil mi Francis?

They have social, political, and moral meaning.

Onların toplumsal, politik ve ahlaki anlamı var

They started a huge social revolution.

Büyük bir toplumsal devrim başlattı.

Click to see more example sentences
social sosyal ağ

Inside will be the next Social Network.

İçerden"bir sonraki" Sosyal " olacak.

Mark Zuckerberg created a social network.

Mark Zuckerberg sosyal yarattı.

Garcia, check social networking sites.

Garcia, sosyal sitelerine bak.

Click to see more example sentences
social toplum

But I'm accepted socially because I'm an educated man.

Ama toplum beni kabul ediyor çünkü eğitimli bir adamım.

You know, social ostracism doesn't work in a community of two.

Biliyor musun, sosyal dışlama iki kişilik bir toplumda işe yaramıyor.

Don't worry, Baiano is socially conscious.

Merak etme, Baiano toplum bilincine sahiptir.

Click to see more example sentences