English-Turkish translations for solar:

güneş · güneş yılı., güneş yılı · gün tutulması · other translations

solar güneş

Two: research and development on safe alternative energy sources especially solar power.

İki: güvenli alternatif enerji kaynaklarının araştırma ve geliştirmesi özellikle güneş enerjisinin.

We found a new solar system.; dozens of planets and hundreds of moons.

Yeni bir güneş sistemi bulduk. düzinelerce gezegen ve yüzlerce ay.

These asteroids are our closest and most dangerous neighbors in the solar system.

Bu asteroidler, Güneş Sistemi içinde bize en yakın ve en tehlikeli komşularımız.

Click to see more example sentences
solar güneş yılı., güneş yılı

I've been to this solar system before, years ago.

Bu güneş sistemine daha önce de gittim, yıllar önce.

Additional data: Murders on Rigel IV occurred one solar year ago.

Ek bilgi Rigel IV'deki cinayetler bir güneş yılı önce işlendi.

The Ood-Sphere, I've been to this solar system before, years ago, ages!

Ood-Küre. Bu güneş sistemine daha önce de gittim, yıllar önce. Asırlar önce.

solar gün tutulması

I told you, first there's a lunar eclipse then six days later there's a solar eclipse.

Sana anlattığım gibi, ilk önce ay tutulması oldu altı gün sonra da güneş tutulması olacak.