English-Turkish translations for south:

güneye, güneyde, güney · güneye doğru · güneyden gelen · güneyli · güneydoğu · güneye yönelmek · other translations

south güneye, güneyde, güney

The problems between the north and the South started long before you were born.

Kuzey ve güney arasındaki problemler sen doğmadan çok uzun zaman önce başladı.

Who goes to South America?

Kim Güney Amerika'ya gider ki?

All units, be advised, suspect vehicle headed south on Henry Ford Boulevard.

Tüm birimler. Dikkatli olun. Şüpheli araç Henry Ford Bulvarında güneye gidiyor.

Click to see more example sentences
south güneye doğru

Right. South Asia. So you've been getting hep "A"and" B," typhoid, rabies, and japanese encephalitis?

Doğru Güney Asya yani yaptırdığın aşılar hepatit "A"and" B," tifo, kuduz, ve Japon ansefalitisi?

Target is now moving south.

Hedef şu an güneye doğru gidiyor.

Suspect is heading south.

Şüpheli güneye doğru kaçıyor.

Click to see more example sentences
south güneyden gelen

This comes from South America.

Bu güney amerika'dan geliyor.

Welcome South Korean guy.

Hoş geldin Güney Koreli adam.

The South Korean government has come to arrest Committeeman Yeon Gi Hoon.

Güney Kore hükümeti, komite üyesi Yeon Gi Hoon'u tutuklamaya geldi.

Click to see more example sentences
south güneyli

Southpaw, South Jersey South Camden, Southpaw

Güneyli, Güney Jersey, Güney Camden, güneyli

Southpaw, South Jersey,

Güneyli, Güney Jersey,

South Camden, Southpaw

Güney Camden, güneyli

Click to see more example sentences
south güneydoğu

South-southwest San Pedro.

Güney-güneydoğu San Pedro.

Is the south-east entrance secure?

Sonra. Güneydoğu girişi güvenli mi?

Kobanya Station, south-east suburb.

Kobanya İstasyonu. Güneydoğuda bir varoş.

Click to see more example sentences
south güneye yönelmek

Then it headed south to warmer waters.

Sonra, daha sıcak sulara, güneye yöneldi.

All units, Serial Mom is headed south on Keswick.

Tüm birimler, Seri katil anne Keswick in güneyine yöneldi.