spelt

And futile, Marshal Cogburn, "Pursuit would be futile," is not spelt F-U-D-E-L.

Ve bosa Şerif Cogburn? Peşinizden gelmem bosa olur? O kelime B-O-S-A diye yazılmaz.

Transmittin' from KOW, spelt K-O-W, uh-huh, the noisiest, bounciest, fanciest radio station in the Far West!

KOW'den yayın yapıyoruz, K-O-W diye yazılıyor, Evvet! Uzak Batı'nın en süslü, en gürültülü, en kıpırtılı radyo istasyonundan!

But calcium is spelt with a C, not a K, Mr Bush.

Ama Kalsiyum C ile yazılır, K ile değil Bay Bush.

Spelt with an R isn't it?

R ile yazılıyor değil mi?

Which is spelt with an "S," Sweet Bianca.

Ki o da 's' ile yazılır sevgili Bianca.

They spelt it for me.

Benim için hecelediler de.

From "priestie boy"to" hcruhc"That's" church" spelt backwards.

Papaz çocuktan" "likiseye"Bu" kilise" tersten heceledim.

"Rathe"is" Eh Tar"' spelt backwards.

"Rathe" "Eh Tar"ın tersten okunuşu.

It's spelt with a "K".

O "K" ile okunuyor.

And commanded that salt and spelt be scattered.

Ve tuz komutasındaki ve yazıldığından dağınık olabilir.