sponges

Do you have a pie or a small sponge cake available?

Bir pasta ya da küçük sünger kekiniz var mı?

Perhaps you can come by later this evening and give me a sponge bath.

Belki de daha sonra, bu akşam gelip bana sünger banyosu yaparsınız.

Lend me the sponge and bring some water.

Bana sünger ver ve biraz su getir.

Abby and I, we have one sponge. And we use it for everything.

Abby ile sadece bir tane süngerimiz var ve her şey için onu kullanıyoruz.

Is it like a sponge?

Bir sünger gibi mi?

No! Maria gives me the sponge bath! Not this guy.

Maria bana sünger banyosu yaptıracak, bu adam değil.

like a sponge.

Bir sünger gibi.

And now I know what it is: a sponge.

Artık onun ne olduğunu biliyorum: bir sünger.

And maybe a sponge bath from him.

Ve belki de ondan bir sünger banyo.

Give me a Coca-Cola and a sponge.

Bana bir Coca-Cola ve bir sünger ver.