stairs

Yes. But you always take the stairs, Oleg, and there's no security cameras there anyway.

Evet, ama sen hep merdivenleri kullanırsın, Oleg ve orada da hiç kamera yok.

Yeah, well, it was full for me, and he hates elevators, and the stairs smell like piss, and

Evet, bana göre dolu ve bu da asansörlerden nefret ediyor merdivenler sidik gibi kokuyor, ayrıca

They probably needed a couple more days under the stairs, but

Muhtemelen merdiven altında birkaç gün daha kurumaları gerekiyordu ama

You wanna hear an interesting thing about stairs?

Merdivenler hakkında ilginç bir şey duymak ister misin?

Now we've got a bigger problem than the stairs.

Şimdi merdivenlerden daha büyük bir sorunum var.

He gave me an F so I pushed him down a flight of stairs.

Sonra da bana F verdi. Ben de onu merdivenlerden aşağı ittim.

Those stairs aren't a good idea.

Bu merdivenler iyi bir fikir değil.

You're not spending Thanksgiving under the stairs, okay?

Şükran Günü'nü merdiven altında geçirmeyeceksin, tamam mı?

Lou, you tried to push me down the stairs last week.

Lou, geçen hafta beni merdivenlerden aşağı itmek için çalıştı.

There's a path and some stairs.

Bir patika var ve biraz merdiven.