English-Turkish translations for statement:

ifade · açıklama · beyan · demeç · beyanat · bilanço · hesap özeti · tablo · rapor · laf · özet · cümle · anlatım · beyanname · duyuru · ekstre · bildirge · other translations

statement ifade

This is a statement by Jax Teller president of the Sons of Anarchy Motorcycle Club.

Bu ifade Jax Teller tarafından verilmektedir. Sons of Anarchy Motosiklet Kulübü başkanı

ls that a political statement?

Politik bir ifade mi bu?

What a fascinating statement.

Ne kadar büyüleyici bir ifade.

Click to see more example sentences
statement açıklama

Let me ask you, is there, like, as a general rule, like, a blanket statement

Genel bir kural olarak, gibi, var, sana sorayım, bir battaniye açıklamada, gibi

I want to issue a statement before that happens.

Bu olmadan önce bir açıklama yapmak istiyorum.

Can we get a statement?

Bir açıklama alabilir miyiz?

Click to see more example sentences
statement beyan

Detective Arthur Bell, official statement.

Dedektif Arthur Bell, resmi beyan.

Just a simple statement.

Sadece basit bir beyan.

It's a statement, man.

Bu sadece bir beyan dostum.

Click to see more example sentences
statement demeç

Yes, but it's too early to issue a public statement.

Evet, ama halka demeç vermek için çok erken.

Superman, can we have a statement?

Süpermen, bir demeç alabilir miyiz?

Human Coalition Leader, The Prophet responded in a statement made earlier today.

İnsan Koalisyonu Lideri, "Peygamber" bugün erken saatlerde bir demeç verdi.

Click to see more example sentences
statement beyanat

It's not a political statement.

Siyasi bir beyanat değil.

Shawn, can we get another statement!

Shawn, başka bir beyanat alabilir miyiz?

That's a statement.

Bu bir beyanat.

Click to see more example sentences
statement bilanço

Family history, phone records, bank statements.

Aile geçmişi, telefon kayıtları, banka bilançoları.

Names, phone records, financial statements.

İsimler, telefon kayıtları, bilançolar.

This is Mr. Macey's last statement cycle.

Bu, bay Macey'nin son bilanço dönemi.

Click to see more example sentences
statement hesap özeti

Are these credit card statements right?

Bu kredi kartı hesap özetleri doğru mu?

These are the bank statements.

Bunlar banka hesap özetleri.

I I have statements here somewhere.

Burada bir yerde hesap özetleri olacaktı.

statement tablo

Income statements, profit projections, cash flow

Gelir tabloları, kâr tahminleri para akışı.

It's a statement of irony.

O bir ironi tablosu.

Life for him is just a profit-loss statement

Hayat onun için sadece bir bir kar-zarar tablosu

statement rapor

Witness statements.. Police reports, evidence, interviews.

Tanık ifadeleri polis raporları, kanıtlar, görüşmeler.

Boss, Beta-Co's full statement's in the report.

Patron, Beta-Co'nun tam ifadesi raporda var.

Print Egelhoffer's statement.

Egelhoffer'un raporunu bas.

statement laf

That's a big statement, Marlowe.

Bu önemli bir laf Marlowe.

I am just making a casual statement.

Ben sadece öylesine bir laf ettim.

What a cowardly statement!

Ne korkakça bir laf!

statement özet

Are these credit card statements right?

Bu kredi kartı hesap özetleri doğru mu?

These are the bank statements.

Bunlar banka hesap özetleri.

I I have statements here somewhere.

Burada bir yerde hesap özetleri olacaktı.

statement cümle

That's a statement, not a question.

Bu bir cümle, soru değil yani.

The jury will disregard Mr. Dennis' last statement.

Jüri Bay Dennis'in son cümlesini önemsemesin lütfen.

statement anlatım

Look closely, and you'll find similar statements elsewhere.

Yakından bak, başka yerde benzer anlatımlar bulacaksın.

statement beyanname

The statement continues.

Beyanname devam ediyor.

statement duyuru

Ladies and gentlemen, I have a statement.

Bayanlar ve baylar, bir duyuru yapacağım.

statement ekstre

And credit card statements.

Kredi kartı ekstreleri bir de.

statement bildirge

The original Port Huron Statement.

Orjinal Port Huron Bildirgesi