stopped

Bad men wanted to come into this city and do terrible things, but your father stopped them.

Kötü adamlar bu şehre gelmek ve korkunç şeyler yapmak istiyordu ama senin baban onları durdurdu.

Stop, stop, stop. This is a bad idea.

Dur, dur, dur, bu kötü bir fikir.

One, two, three four, five, six, seven eight stop!

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Durun!

There's only one way to stop him, you know this.

Onu durdurmak için tek bir yol var, biliyorsun.

Stop being such a little girl and do something bad for once.

Küçük bir kız gibi davranmayı kes ve biraz da kötü şeyler yap.

It's good to see you together again. Dad, stop it, please.

Sizi tekrar birlikte görmek çok güzel. baba, kes lütfen.

Wait wait wait! stop stop!

Bekle, bekle, bekle! Dur, dur!

But it's very important not to stop being a husband and a wife.

Ama bir koca ve karısı olmanın durdurmak için çok önemlidir.

Two, two, three, four five, six, seven, stop

İki, iki, üç, dört beş, altı, yedi, dur.

And there's nothing you can do to stop it.

Ve bunu durdurmak için yapabileceğin hiçbir şey yok.