English-Turkish translations for story:

hikaye · öykü · haber · masal · yazı · olay · kat, katlı · efsane · anlatılan şey · tarih · yalan · makale · söylenti · kıssa · rivayet · anlatı · bildik · other translations

story hikaye

It's a very interesting story, future boy but there's one thing that doesn't make sense.

Bu çok ilginç bir hikaye, gelecekten gelen çocuk ama mantıklı olmayan tek bir şey var.

Now, that was a good story.

Bu çok iyi bir hikaye.

Tell that story. That's a funny story.

Bunu anlat işte, komik bir hikaye.

Click to see more example sentences
story öykü

This story is about a little girl.

Bu öykü küçük bir kız hakkında.

It's really a great story.

Gerçekten iyi bir öykü.

Tell a story.

Bir öykü anlat.

Click to see more example sentences
story haber

Because it's a big story and you're the best.

Çünkü bu büyük bir haber ve sen en iyisisin.

That is a big story.

Çok büyük bir haber bu.

What about this story?

Peki ya bu haber?

Click to see more example sentences
story masal

Tell her it's a beautiful story.

Ona, çok güzel bir masal olduğunu söyle.

It's just a stupid story.

Bu saçma bir masal sadece.

Read me a story?

Bana bir masal oku.

Click to see more example sentences
story yazı

But this is a good story, okay?

Ama bu iyi bir yazı, tamam mı?

Jenny wrote a story.

Jenny bir hikâye yazdı.

Some short stories, and I've written a novel.

Bir kaç kısa öykü ve bir roman yazdım.

Click to see more example sentences
story olay

What is so special about this story?

Bu olayı bu kadar özel yapan nedir?

Not a pretty story.

Hoş bir olay değil.

Just tell me the story.

Bana sadece olayı anlat.

Click to see more example sentences
story kat, katlı

Same room, but one story down.

Aynı oda ama bir kat aşağıda.

He fell six stories!

Altı kat aşağı düştü.

About five stories.

Yaklaşık beş kat.

Click to see more example sentences
story efsane

It's just a story A legend, really.

Sadece bir öykü, aslında bir efsane.

The story made him a legend.

Bu hikâye onu bir efsane yaptı.

There are great stories and legends told about him.

Onun hakkında anlatılan harika hikayeler ve efsaneler var.

Click to see more example sentences
story anlatılan şey

We have nothing on which to tell a story.

Bir hikaye anlatmak için elimizde bir şey yok.

Everyone, everything has a story to tell.

Herkesin, her şeyin anlatacak bir hikayesi vardır.

Annie, tell us a story of your life, something really painful.

Annie. Hayatın hakkında bize bir hikaye anlat. Gerçekten acı dolu bir şey

Click to see more example sentences
story tarih

Soviet history is a story about

Sovyet tarihi hakkında bir hikaye bu.

History has already written that story.

Tarih bu hikayeyi çoktan yazdı.

The biggest story in history"?

Tarihin en büyük haberi mi?

Click to see more example sentences
story yalan

But in order to get that story, you lied.

Ama o hikayeyi yazmak için yalan söyledin.

Those stories are all lies.

O hikayelerin hepsi yalan.

You lied on a story, just completely fabricated the source.

Bir hikayede yalan söyledin ve kaynağı tamamen uydurdun.

Click to see more example sentences
story makale

The story or me.

Makale ya da ben.

I think this story is bigger than an article.

Bence bu hikaye bir makaleden daha büyük.

Romantic epics, detective stories, adventure novels, science fiction, essays

Romantik hikayeler, detektif hikayeleri, macera romanları, bilim kurgu, makaleler

Click to see more example sentences
story söylenti

Just stories, sweetheart.

Sadece söylenti, tatlım.

Just stories, whispers, rumours.

Sadece hikayeler, fsltlar, söylentiler.

story kıssa

I'm gonna tell you a little story, Ronny, a parable.

Sana küçük bir hikâye anlatacağım Ronny bir kıssadan hisse.

story rivayet

And according to the stories, Krampus always disappears just after midnight on the winter solstice

Ve rivayetlere göre Krampus kış gündönümünün gece yarısından hemen sonra yok olurmuş.

story anlatı

Ancestry howlin' at you, yibberin' stories.

Ataların sana fısıldar, hikayeler anlatılar.

story bildik

Sayuri, the truest story you know.

Sayuri, bildiğin en gerçek hikaye.