English-Turkish translations for study:

çalışma · çalışmak · okumak · çalışma odası · eğitim · araştırma · incelemek · araştırmak · öğrenmek · inceleme · çalışma yapmak · eğitimini görmek · okuma · deneme · ön çalışma · other translations

study çalışma

Well, Leonard is not a part of this study group. So you apologize right now to

Leonard bu çalışma grubunun bir parçası değil, o yüzden hemen özür dile

Well, technically, it's a study.

Teknik olarak bu bir çalışma.

Perhaps the lady would like a study buddy?

Belki de bayan bir çalışma arkadaşı istersin?

Click to see more example sentences
study çalışmak

Even they have to study, because this is really hard.

Onlar da çalışmak zorunda çünkü bu gerçekten zor.

Professor Andrew Read has been studying a deadly virus.

Profesör Andrew Read ölümcül bir virüs üzerinde çalışıyor.

Martin. How's the study going?

Martin, çalışman nasıl gidiyor?

Click to see more example sentences
study okumak

It's a great town and you're a wonderful actress and it's a terrific place to study.

Orası harika bir şehir ve sen de harika bir oyuncusun. Okumak için muhteşem bir yer.

This is a Bible study.

Bu bir İncil okuması.

You too study at the University?

Sen de üniversitede mi okuyorsun?

Click to see more example sentences
study çalışma odası

She wants to buy me a new painting for my study.

Çalışma odam için bana yeni bir tablo almak istiyor.

And the kitchen, living room, dining room and where to study.

Ayrıca mutfak, oturma odası, yemek odası ve çalışma odası.

Aaron, Ryan, could you please come to the study?

Aaron, Ryan, lütfen çalışma odasına gelir misiniz?

Click to see more example sentences
study eğitim

We studied together in Berlin and now he's back in Germany.

Berlin'de birlikte eğitim gördük, ve şimdi o Almanya'ya geri döndü.

Before medical school, I studied art in Paris for a year.

Tıp fakültesinden önce bir yıl Paris'te sanat eğitimi aldım.

That was a study?

Bu bir eğitim miydi?

Click to see more example sentences
study araştırma

This isn't a scientific study.

Bu bir bilimsel araştırma değil.

This isn't a scientific study, it's a field run.

Bu bir bilimsel araştırma değil. Savaş alanı

That's why they do these kind of Federal studies.

Bu yüzden bu tür federal araştırmalar yapıyorlar.

Click to see more example sentences
study incelemek

Mr. Fox, we need more time to study the evidence before we can actually

Bay Fox, delilleri incelemek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Biz aslında önce

This is not studying them.

Bu onları incelemek değil ki.

We need time to study her.

Onu incelemek için zaman gerek.

Click to see more example sentences
study araştırmak

Meanwhile, you study this chart, especially this area right here.

Bu arada, sen de bu tabloya çalış, özellikle şu bölgeye.

Today we are gonna study patriarchal infrastructures that exercise gender-based discrimination.

Bu gün ataerkil altyapıyı inceleyeceğiz bu egsersiz cinsiyet-temel arasındaki farkı gözetmemizi sağlayacak.

Study break, boys.

Ders arası, çocuklar.

Click to see more example sentences
study öğrenmek

But one day that girl came to study ballet.

Ama o kız bir gün bale öğrenmeye geldi.

I want to study mathematics, history, poetry and languages.

Matematik, tarih, şiir sanatı ve dil öğrenmek istiyorum.

Actually, first I started to study tennis.

Aslında, ilk önce tenis öğrenmeye başladım.

Click to see more example sentences
study inceleme

Perhaps he's been studying me.

Belki o da beni inceliyor.

In Hawaii, Dr. Lou Herman studies dolphin intelligence.

Hawaii'de, Dr. Lou Herman yunus zekasını inceliyor.

Actually, she is studying you.

Aslında, o sizi inceliyor.

Click to see more example sentences
study çalışma yapmak

It's my first day as an intern, and you're doing a music study.

Stajyer olarak bu benim ilk günüm ve sen müzik üzerinde çalışma yapıyorsun.

And studies of their bones and teeth revealed something amazing.

Kemik ve dişlerinde yapılan çalışmalar şaşırtıcı bir şey ortaya çıkardı.

I did study last night.

Dün gece çalışma yaptı.

Click to see more example sentences
study eğitimini görmek

We studied together in Berlin and now he's back in Germany.

Berlin'de birlikte eğitim gördük, ve şimdi o Almanya'ya geri döndü.

She graduated from a good college and studied abroad?

İyi bir kolejden mezun ve yurtdışında eğitim görmüş.

Torek is an Egyptian-American studying law at Al Azhar University.

Torek, Al Azhar Üniversitesinde hukuk eğitimi gören yarı Amerikalı bir Mısırlı.

study okuma

I came here to study medicine.

Ben buraya tıp okumaya geldim.

I came here to study.

Buraya okumaya geldim ben.

After high school, "lana lang studied art history at the sorbonne

Lana Lang liseden sonra Sanat Tarihi okumaya Sorbonne'ye gitmiş.

study deneme

I'm also writing essays and studying extra books outside of class.

Aynı zamanda denemeler yazıyorum ve ders dışında fazladan kitaplarla çalışıyorum.

I'm also writing essays and studying extra books outside ofclass.

Ayrıca denemeler yazıyorum ve ders dışında ekstra kitaplarla çalışıyorum.

study ön çalışma

We started this study a year ago.

Bu çalışmaya bir yıl önce başladık.

Always do preliminary study.

Ön çalışma yaparım her zaman.