English-Turkish translations for style:

tarz · stil · usul · sitil · demek · teknik · moda · tip · şık · üslup · çeşit · hava · zarif · biçim · other translations

style tarz

'Cause he's too smart to kill a cop, and it's not his style.

Çünkü o polis öldürmeyecek kadar akıllı, ve bu onun tarzı değil.

Maybe you should say it is, because "London style" sounds nice.

Belki de oldu demelisin. Çünkü "Londra tarzı" kulağa hoş geliyor.

I do business with ya, but you have no style.

Seninle yapıyoruz ama senin bir tarzın yok.

Click to see more example sentences
style stil

But he had a certain style.

Ama kesin bir stili vardı.

In fact, killing any human, it's not his style.

Aslında bakarsan insan öldürmek onun stili değil.

Or sometimes people give you style.

Bazen de insanlar size stil verir.

Click to see more example sentences
style usul

Gentlemen, it's party time, Italian style!

Beyler, İtalyan usulü parti zamanı!

Santa Barbara style.

Santa Barbara usulü.

Family style sounds perfect.

Aile usulü mükemmel olur.

Click to see more example sentences
style sitil

Your Kung Fu style very good!

Kung fu sitilin gerçekten iyi!

Six months later, another armoured car. Then, two more banks takeover style the most dangerous kind.

Altı ay sonra, başka bir zırhlı araç. sonra, iki banka daha çalma sitili en tehlikeli olanı.

Robot Crane Style.

Vinç sitili robot.

Click to see more example sentences
style demek

What do you mean, like cafeteria style?

Ne demek istiyorsun, kafetaryalardaki gibi mi?

Well, it's the style, Richard.

Demek ki, stil bu Richard.

It's called style.

Buna stil denir.

Click to see more example sentences
style teknik

Not bad, what style is this?

Fena değil, Ne tekniği bu?

The same rare marble, technique, style.

Aynı nadir bulunan mermer, teknik, tarz.

Yes, a former Bizen Clan samurai, he uses the Batto style of swordplay.

Evet, eski bir Bizen Klan samurayı, Batto tekniğin de kılıç kullanıyor.

Click to see more example sentences
style moda

Who can tell me the difference between fashion and style?

Kim bana moda ve stil arasındaki farkı söyleyebilir?

Maybe you could start a new style.

Belki de yeni bir moda başlatırsın.

Is that the latest Paris style?

Paris'te son moda bu mu?

Click to see more example sentences
style tip

Yes colleagues, he uses soldier style plastic handcuffs.

Evet arkadaşlar. Asker tipi plastik kelepçe kullanıyor.

She's definitely not Mu Gyul's style.

O kız, Moo Kyul'un tipi değil.

It's like a real restaurant-style cappuccino machine.

Gerçek bir restoran tipi kapuçino makinesidir.

style şık

Suarezes,you're familiar with the super chic,iconic stylings of fashion house badgley mischka.

Suareze'ler, Badgley Mischka moda evinin süper şık, ikonik tasarımlarını biliyorsunuzdur.

British cars have elegance and style.

İngiliz arabaları zarif ve şıktır.

style üslup

Pro football's got a completely different style, Carter.

Profesyonel futbolun bambaşka bir üslubu var Carter.

No, this man has a certain style, a certain artistry.

Bu adamın kendine has bir tarzı, bir üslubu var.

style çeşit

And then like this, sort of disco style.

Sonra bu şekilde, bir çeşit disko tarzı.

Risky operating styles.

Riskli operasyon çeşitleri.

style hava

You've mastered Korra-style airbending.

Sen Korra-stili hava bükmede ustalaştın.

style zarif

British cars have elegance and style.

İngiliz arabaları zarif ve şıktır.

style biçim

Tracy's is a tactile kinesthetic learning style.

Tracy'nin ki dokunsal, devinduyumsal bir öğrenme biçimi.