English-Turkish translations for substance:

madde · içerik · öz · önem · other translations

substance madde

I am here because about half an hour ago a toxic substance was released outside around this building.

Buradayım çünkü yaklaşık yarım saat önce, zehirli bir madde dışarıda, bu binanın etrafında serbest bırakıldı.

And then they injected a dark substance.. .

Ve sonra koyu bir madde enjekte ettiler

A chemical substance.

Kimyasal bir madde.

Click to see more example sentences
substance içerik

Urine for the substance tests.

İçerik testi için idrar.

substance öz

It's a neuropeptide called Substance PK, a synthetic combination of amino acids hydroxytryptamine and thyrotropin.

Öz PK adı verilen bir nöropeptid, bir amino-asit olan hidroksytriptamin ve tirotropin'ın karışımı.

substance önem

She's a woman of substance.You two have nothing in common.

O önemli işlerin kadını. İkinizin ortak bir yönü yok.