swaddling

For swaddling babies we use two diapers, and underwear for wide swaddling of course.

Bebekler için iki kundak bezi kullanıyoruz, ve çamaşırı, kundağa göre elbette.

This thing isn't big enough to swaddle him.

Bu şey onu sarmak için yeterince büyük değil.

And I, Joseph shall swaddle this baby.

Ve ben, Yusuf, bu bebeği kundaklıyorum!

It was Moses' swaddling cloth.

Bu, Musa'nın kundak beziydi.

Diapers and swaddle blankets and formula.

Bebek bezleri, kundaklar ve bebek maması.

Woman, do your job and swaddle this baby!

Kadın, işini yap ve kundakla şu bebeği!

And the baby swaddles, dude?

Ve bebek kundakları, dostum?

I don't even know if I swaddled him right.

Onu doğru kundakladım onu bile bilmiyorum.

And she wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger.

Ve o, onu kundağa sardı ve onu bir yemliğin içine koydu.

Even my swaddling clothes were khaki.

Kundak takımım bile haki rengiydi.