English-Turkish translations for tango:

tango., Tango · Tango yapmak · other translations

tango tango., Tango

There's legitimate ways of doing things, Tango, and then there's this way.

Bu işi yapmanın meşru yolları var Tango bir de bu yolu var tabii.

Alpha, Alpha, Bravo, Echo, Charlie, Zulu, Tango.

Alfa, Alfa, Bravo, Echo, Charlie, Zulu, Tango.

Who taught you to tango, soldier?

Sana tango yapmayı kim öğretti asker?

Click to see more example sentences
tango Tango yapmak

Because the hustle is a stupid dance and I want to do the tango.

Çünkü kalabalık dans aptal bir dans. Ve ben tango yapmak istiyorum.

You did tango with a woman, right?

Bir kadınla tango yaptın değil mi?

And sweet and smart. And an amazing tango dancer!

Tatlı ve zeki ve mükemmel tango yapıyor.

Click to see more example sentences