English-Turkish translations for test:

test · sınav · test yapmak · deneme · tahlil · deney · denemek · araştırmak · kontrol etmek · sınama · sınamak · analiz · imtihan · miyar · tatbikat · other translations

We also found translations for word test in Turkish.

test test

Hey, uh, next weekend, we're gonna take a test for a different school.

Gelecek hafta sonu farklı bir okul için bir test yapacağız.

This test is a joke!

Bu test bir şaka!

I don't need any goddamn test, Sean.

Hiç bir lanet teste ihtiyacım yok, Sean.

Click to see more example sentences
test sınav

This is a test, isn't it?

Bu bir sınav, değil mi?

Then this should be a good test of our security.

O zaman bu, güvenliğimiz için iyi bir sınav olur.

And this is another history test

Bu da başka bir tarih sınavı.

Click to see more example sentences
test test yapmak

Hey, uh, next weekend, we're gonna take a test for a different school.

Gelecek hafta sonu farklı bir okul için bir test yapacağız.

We'll do one more test.

Bir test daha yapacağız.

Let me try a test on you.

Sana bir test yapmama izin ver.

Click to see more example sentences
test deneme

Wait, is this a test?

Bekle, bu bir deneme mi?

What do you mean, test?

Ne demek istiyorsun, deneme?

Testing, one, two, three, for.

Deneme, bir, iki, üç, dört.

Click to see more example sentences
test tahlil

I did an extensive battery of tests and actually, I found something quite troubling.

Oldukça kapsamlı tahliller yaptım ve aslında, oldukça rahatsız edici bir şey buldum.

She says she's a virgin, but blood tests don't lie.

Bakire olduğunu söylüyor ama kan tahlili yalan söylemez.

They did a lot of tests today.

Bugün de bir sürü tahlil yaptılar.

Click to see more example sentences
test deney

This will be the perfect test.

Bu mükemmel bir deney olacak.

Are you ready for Test Baker?

Baker deneyi için hazır mısınız?

Well, we're a pretty resourceful bunch, but that's a test.

Oldukça becerikli bir takımızdır ama tabi bu bir deney.

Click to see more example sentences
test denemek

That's not something you want to test, Doctor.

Bu denemek isteyeceğin bir şey değil, Doktor.

Stay. I wanna test something.

Sen kal, bir şey denemek istiyorum.

God has chosen this time, this place, to test us.

Tanrı bizi denemek için, bu zaman ve bu yeri seçti.

Click to see more example sentences
test araştırmak

Run blood tests and keep it between us.

Kan testleri yap ve bu aramızda kalsın.

But, after they successfully completed the final tests the developer and chairman, Kwok was killed this morning.

Ancak son testleri başarıyla tamamladıktan sonra araştırmacı ve başkan olan Kwok bu sabah öldürüldü.

Chester called and apparently the PE test is on again for tomorrow.

Chester aradı ve görünen o ki yarın tekrar beden eğitimi testin var.

Click to see more example sentences
test kontrol etmek

So I test 'em, and they checked out.

Onları test ettim ve onlar kontrol ettiler.

No. Checking on some test results. Ah.

Hayır, bazı test sonuçlarını kontrol ediyordum.

They tested her every year.

Onu her yıl kontrol ettiler.

Click to see more example sentences
test sınama

Lord, is this a test?

Tanrım, bu bir sınama mı?

Don't test me, brother.

Sakın beni sınama kardeşim.

Please don't test us anymore.

Lütfen bizi daha fazla sınama.

Click to see more example sentences
test sınamak

Testing that theory would be a fatal mistake.

Bu teoriyi sınamak ölümcül bir hata olur.

That's why she tested you.

Bu yüzden seni sınadı.

Yes, we are going to beta-test a new security system

Evet. Yeni bir güvenlik sistemi için beta sınaması yapacağız.

Click to see more example sentences
test analiz

Three months ago, Erica started testing The water and the soil in Readville

Üç ay önce, Erica Readville'deki su ve toprağı analiz etmeye başladı.

I screen-tested Cybill Shepherd there tons of talent, no underpants.

Orada Cybill Shepherd'in ekran analizini yapmistim. Yetenek var, külot yok.

Hi. Now, Homer, this is a new body fat analysis test.

Şimdi Homer, bu yeni bir vücut yağı analiz testi.

Click to see more example sentences
test imtihan

Very good test.

İyi bir imtihan.

Is this a test, sensei?

Bu bir imtihan sensei?

test miyar

To test for pregnancy, mix sample A with reagent B.

Hamilelik testi için örnek. A'yı miyar B ile karıştırın.

test tatbikat

Remember, this is only a Practice test.

Hatırlayın, bu sadece bir tatbikat testi.