theologians

Let's suppose that this theologian has an education that took, say, an hour and a half.

Farz edelim ki bu teolojistin andığı eğitim bir ya da bir buçuk saat diyelim.

Next week, Géraldine Castellani will play the songs that changed theologian Roger Monnier's life.

Gelecek hafta, Géraldine Castellani, ilahiyatçı Roger Monnier'in hayatını değiştiren şarkıyı çalacak.

My guest tonight is author and theologian Palmer Joss.

Bu geceki konuğum yazar ve teolog, Palmer Joss.

A Jewish theologian and a metaphysical poetess.

Yahudi bir teolog ve metafizik şairi.

And take these two theologians with you.

Ve bu iki ilahiyatçıyı da yanında götür.

Pope John Paul II receives Spanish theologians

Papa John Paul II, İspanyol teolojistleri kabul etti.

Today, theologian Miguel de Azpeitia has died.

Teolog Miguel de Azpeitia bugün hayatını kaybetti.

Von Däniken's theories were scorn by scientists, and by the theologians.

Von Daniken'in kuramları bilim adamları ve ilahiyatçılar tarafından küçümsendi.

Health clinics, trade unionists journalists, agricultural co-ops, Catholic liberation theologians impoverished Colombian coffee farmers

Sağlık klinikleri, sendikacılar gazeteciler, tarım kooperatifçileri, Katolik liberal din adamları yoksul Kolombiyalı kahve çiftçileri

He's a theologian.

O bir dinbilimci.