English-Turkish translations for think:

düşünmek · fikir · düşünme · anmak · aklından geçirmek · sanmak · zannetmek · saymak · beklemek · hayal etmek · hatırlamak · kurmak · tahmin etmek · addetmek · other translations

think düşünmek

Hey, listen, if you think of anything, just give me a call, all right?

Hey, dinle Eğer bir şey düşünüyorsanız, bana, bir çağrı vermek tamam mı?

Is that what you think?

Bunu sen mi düşünüyorsun?

Don't know, but I was thinking the same thing.

Bilmiyorum ama ben de aynı şeyi düşünüyordum.

Click to see more example sentences
think fikir

Well, thank you, but I think that is a very, very bad idea.

Teşekkürler ama bence bu çok, çok kötü bir fikir. Neden?

No, I think it's a good idea.

Hayır, bence bu iyi bir fikir.

You think that's a bad idea?

Sence bu kötü bir fikir mi?

Click to see more example sentences
think düşünme

I thought of that, and then I started thinking, "What about the kids?

Bunu ben de düşündüm, ve sonra şunu düşünmeye başladım, "Çocuklar ne olacak?

Just stop thinking. And take a deep breath.

Düşünmeyi kes ve derin bir nefes al.

Later, I started thinking about that.

Sonra, bunun hakkında düşünmeye başladım.

Click to see more example sentences
think anmak

I don't think it's the best thing right now for me.

Bence benim için en iyi şey bu değil şu anda.

Because right now I'm thinking the same thing.

Çünkü şu anda ben de aynı şeyi düşünüyorum.

I'm not a soldier, but i think you should calm down now.

Ben bir asker değilim ama sanırım şu anda sakin olman gerek.

Click to see more example sentences
think aklından geçirmek

I don't know what you're thinking this morning.

Bu sabah ne düşündüğünü bilmiyorum. Aklından ne geçiyor?

Yeah, but you were thinking it.

Evet, ama aklından geçiyordu senin de.

I know what you're thinking, but Shelley deserves a chance.

Aklından ne geçtiğini biliyorum ama Shelley bir şansı daha hak ediyor.

Click to see more example sentences
think sanmak

But I think that this isn't very important.

Ama bu çok da önemli değil sanıyorum.

I think we have someone here.

Sanıyorum ki burada biri var.

At least, I think he's still alive.

En azından ben hala yaşadığını sanıyorum.

Click to see more example sentences
think zannetmek

Jack, I really don't think that's a good idea.

Jack bu iyi bir fikir olduğunu zannetmiyorum.

Walter thinks he knows what's best for that kid.

Walter çocuk için neyin iyi olduğunu bildiğini zannediyor.

But, uh, she still thinks I'm a lawyer. oh, look!

Ama, ah, beni hala avukat zannediyor. oh, bak!

Click to see more example sentences
think saymak

Think of any number between one and a million and I'll tell you what it is.

Bir ile bir milyon arasında bir sayı düşün bende sana onun ne olduğunu söyleyeyim.

Okay, I'm thinking of a number between one and ten.

Pekâlâ, Bir ile on arasında bir sayı tutuyorum.

I'm thinking of a number between one and ten.

Bir"ile" On" arasında bir sayı tutuyorum.

Click to see more example sentences
think beklemek

Think of something fast, hurry up and think of something, because these guys want a show.

Çabuk bir şeyler düşün. Acele et ve bir şeyler düşün çünkü bu insanlar bir gösteri bekliyorlar.

Thank you, but I think we'll wait until tomorrow.

Teşekkür ederim ama sanırım yarına kadar bekleyeceğiz.

I said I wasn't thinking of anything that expensive.

Ben de, bu kadar pahalı bir şey beklemiyordum dedim.

Click to see more example sentences
think hayal etmek

No, no, listen sorry think about it imagine if it had a price!

Hayır, hayır, dinle. Bir düşünsene Bunun bir fiyatı olduğunu hayal et!

And I can't imagine what they're thinking.

Ve ne düşündüklerini hayal bile edemiyorum.

Or maybe you think I was imagining things.. .my daughter.

ya da belki de benim her şeyi hayal ettiğimi düşünüyorsunuz. kızım.

Click to see more example sentences
think hatırlamak

I think he remember me, too.

Bence o da beni hatırlıyor.

I think yolanda remembered everything you might need.

Sanırım Yolanda ihtiyacın olacak her şeyi hatırladı.

Remember, my daughter thinks this is a textile company.

Hatırlıyor musun, kızım bunu tekstil şirketi sanıyor.

Click to see more example sentences
think kurmak

I think we'll camp here tonight.

Sanırım bu gece burada kamp kuracağız.

You think it's too late to pitch a tent?

Sence bir çadır kurmak için geç mi?

I think you communicate very well.

Bence çok iyi iletişim kuruyorsunuz.

Click to see more example sentences
think tahmin etmek

Can you guess what I'm thinking.

Ne düşünüyorum tahmin edebilir misin?

Guess what I'm thinking, at this moment.

Ne düşündüğümü tahmin et, şu anda.

Can people guess what you're thinking?

İnsanlar ne düşündüğünü tahmin edebilir mi?

Click to see more example sentences
think addetmek

I like to think of myself more as-as curious.

Ben kendimi daha çok meraklı olarak addetmek istiyorum.