thinks

There's a good man in there, Jack, but I think there's something else, too, and I can't do that again.

Sen iyi bir insansın, Jack. Ama sanırım başka şeyler de var. Ve ben, onu bir daha yapamam.

Because I want to tell you something and I think you know what I mean.

Çünkü sana bir şey söylemek istiyorum ve bence ne demek istediğimi biliyorsun.

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

He wants a big family, but I think just a boy and a girl would be nice.

O büyük bir aile istiyor ama bence bir oğlan ve bir kız güzel olur.

Because I look at you, and I think you were a child once, with a mother and a father and a home.

Çünkü sana bir bakıyorum da, ve bir zamanlar senin de annesi ve babası ve bir evi olan bir çocuk olduğunu düşünüyorum.

This isn't something I think I need to tell you, but

Sanırım bu sana söylemem gereken bir şey değil, ama

There's something about you something special and I think you know it.

Seninle ilgili bir şey var.. özel bir şey ve sanırım sen bunu biliyorsun.

You really think this is a good time?

Sence gerçekten bu iyi bir zaman mı?

I told you about it two weeks ago and then last week, three days ago, and twice, I think, yesterday.

İki hafta önce söylemiştim ve sonra geçen hafta, üç gün önce, ve sanırım dün, iki kez.

But it isn't new to me, and I think this thing could be very dangerous.

Ama bu benim için yeni değil ve bence bu şey çok tehlikeli olabilir.