English-Turkish translations for thought:

sanılan · düşünmek · düşün, düş · düşünce · sanmak · fikir · akıl · sandık · ilgi · düşünme · görüş · düşünsel · other translations

thought sanılan

I thought she thought work was most important, but there must be something more important there.

Sandım ki onun için daha önemli, Ama sanırım orada daha önemli şeyler var.

And I thought, he was one of the good guys.

Ve ben de onu iyi adamlardan biri sanıyordum.

I thought this was only business.

Bunun sadece olduğunu sanıyordum.

Click to see more example sentences
thought düşünmek

She thought it was a stupid idea the first time and even more stupid the second time.

Başta aptal bir fikir olduğunu düşünmüştüm sonra daha da aptal bir fikir olduğunu düşündüm.

Well, I thought so, at least.

En azından ben öyle düşünüyordum.

Funny, I never thought of you as black or white.

İlginç. Seni hiç siyah ya da beyaz olarak düşünmemiştim.

Click to see more example sentences
thought düşün, düş

Because we thought there was a better life For you out there.

Çünkü dışarıda bir yerlerde senin için daha iyi bir hayat olduğunu düşündük.

Yeah, we thought of that.

Evet, biz de düşündük.

And how, in that moment, you thought you'd found a solution

Ve bu şekilde bir anda bir çözüm bulduğunu düşündün

Click to see more example sentences
thought düşünce

And I just thought, "This isn't right, is it?

Ve ben, düşünce "Bu doğru değil, değil mi?

That's a thought.

Bu bir düşünce.

Yes, but what a dark thought.

Evet ama ne kötü bir düşünce.

Click to see more example sentences
thought sanmak

I thought she thought work was most important, but there must be something more important there.

Sandım ki onun için daha önemli, Ama sanırım orada daha önemli şeyler var.

I, i thought You said something different.

Ben farklı bir şey söylediğini sandım.

I thought it was something.

Bir şey olduğunu sandım.

Click to see more example sentences
thought fikir

She thought it was a stupid idea the first time and even more stupid the second time.

Başta aptal bir fikir olduğunu düşünmüştüm sonra daha da aptal bir fikir olduğunu düşündüm.

On second thought, I've got a better idea.

Düşündüm de, daha iyi bir fikrim var.

But, you know, I had a thought.

Ama biliyor musun; bir fikrim var.

Click to see more example sentences
thought akıl

Because he thought that he was smart and I was stupid and I'm not stupid.

Çünkü o bana akıllı olduğunu ve benimde aptal olduğumu söyledi ve ben aptal değilim

You thought you were so smart, right?

Çok akıllı olduğunu sanıyordun değil mi?

Is that a Monkey Thought Translator?

Bu bir Maymun Akıllı Çevirmen mi?

Click to see more example sentences
thought sandık

We thought you might be FBI or a detective working for the hotel.

Seni FBI ajanı ya da otel için çalışan bir dedektif sandık.

Or so we thought.

Ya da öyle sandık.

We thought it was a new symptom, but it wasn't.

Bunun yeni bir semptom olduğunu sandık, ama değildi.

Click to see more example sentences
thought ilgi

I just thought there was something special about him.

Onunla ilgili özel bir şey olduğunu düşünüyordum.

She wasn't as serious about her craft as I thought, and I just got sick of dealing with her.

O ben düşünce olarak onu zanaat hakkında kadar ciddi değildi ve ben sadece onunla ilgili hasta var.

I thought there was something funny about that shirt.

Bu gömlekle ilgili komik bir şey olduğunu sanıyordum.

Click to see more example sentences
thought düşünme

I thought of that, and then I started thinking, "What about the kids?

Bunu ben de düşündüm, ve sonra şunu düşünmeye başladım, "Çocuklar ne olacak?

But I thought you said You thought nothing.

Ama düşünmüştüm ki Hiçbir şey düşünme sen.

Mr. François, I thought Don't think, check!

Bay Francois, ben düşündüm ki Düşünme, kontrol et!

thought görüş

Just some thoughts, just ideas.

Sadece bazı fikirler, görüşler.

Father Jeantet's thoughts on torture.

Peder Jeantet'nin işkence üzerine görüşleri.

thought düşünsel

But in some strange perversity of thought

Fakat tuhaf bir düşünsel sapkınlığa kapılarak