English-Turkish translations for ton:

ton, tonluk · sürü · yığın · other translations

We also found translations for word ton in Turkish.

ton ton, tonluk

The computer's using a ton of memory running a program I've never even seen before.

Bilgisayar daha önce hiç görmediğim bir program için bir ton bellek kullanıyor.

He probably weighs a ton.

Muhtemelen bir ton ağırlığında

I've been under a ton of pressure.

Ben baskı bir ton altında oldum.

Click to see more example sentences
ton sürü

And she has a ton of student debt, so this would be a great way for her to earn some money.

Ve bir sürü öğrenci borcu var, yani bu onun için, para kazanmak adına mükemmel bir yol olur.

I have tons of feelings and emotions.

Bir sürü duygularım ve hislerim var.

Come on, there's tons of stuff.

Hadi gel, bir sürü şey var.

Click to see more example sentences
ton yığın

It's a ton of work, and, frankly

Bu da bir yığın iş, ve, açıkçası