treatments

As a medical professional, I have to tell you, this man needs treatment.

Tıbbi profesyonel olarak; söylemem gerek bu adamın tedaviye ihtiyacı var.

Well, with today's sophisticated surgery and a quality treatment, a man can live a long and full life.

Bugünün karmaşık cerrahisi ve kaliteli bir tedavi ile uzun ve dolu bir hayat sürülebilir.

That his father's killer gets special treatment because he's a cop?

Babasının katili özel muamele görüyor çünkü o bir polis?

It's not standard treatment anymore, but it's worth a try.

Artık standart bir tedavi yöntemi değil ama denemeye değer.

Don't you think that's enough special treatment for one month?

Sence de bu bir ay için yeterli özel muamele değil mi? Zoe.

There's no treatment for this disease.

Bu hastalık için bir tedavi yok.

So no more special treatment for Special people, you know?

Artık özel insanlara özel muamele yok, biliyor musun?

Which means the treatment worked, at least for a while.

Bu da tedavinin işe yaradığını gösterir, en azından bir süre için.

Last week, during my treatment, you said you were there for me.

Geçen hafta benim tedavim sırasında benim için orada olduğunu söylemiştin.

It's the money for my sister's treatment go to your mom and sister

Bu para kız kardeşimin tedavisi için. Annenin ve kız kardeşinin yanına git.