English-Turkish translations for use:

kullanmak, kullanış · yarar · yararlanmak, yaramaz · faydalanmak, fayda, faydasız · kullanma · kullanım · değerlendirmek · amaç · davranmak · gelenek · alışkın · kullanımlı · adet · other translations

use kullanmak, kullanış

It can be that hard to find one normal guy in this town just to use one night.

Sadece bir gece kullanmak için bu şehirde normal bir adam bulmak bu kadar zor olmamalı.

Something that can be used for anything.

Herhangi bir şey için kullanabileceğimiz bir şey.

Yeah, now, use your hands.

Evet, şimdi de ellerini kullan.

Click to see more example sentences
use yarar

That that's not just a lie he used to get you to help him?

Bu sadece bir yalan da değil. Ona yardım etmen için seni kullandı mı?

I mean, everyone can use some money, right?

Yani para herkesin işine yarar, değil mi?

And I could use some help.

Ve biraz yardım işime yarar.

Click to see more example sentences
use yararlanmak, yaramaz

I've never been useful or precious to anyone, or happy, or even really unhappy.

Asla biri için değerli, ya da yararlı olmadım, ya da mutlu; hatta gerçekten çok mutsuz.

You don't have any more useful information, do you, Nina?

Daha fazla yararlı bilgin yok, değil mi, Nina?

It's not for use even for William Blake.

Bir işe yaramaz ki, hatta William Blake için bile.

Click to see more example sentences
use faydalanmak, fayda, faydasız

Was thinking maybe my daughter could be of use for the company

Düşündüm de belki benim kızım da şirket için faydalı olabilir.

But what's the use of all that?

Ama bütün bunların ne faydası var?

What's the use?

Ne faydası var?

Click to see more example sentences
use kullanma

If you notice anything out of the ordinary, stop using it immediately and call me.

Eğer bir şey fark edersen, olağan dışı bir şey kullanmayı hemen bırak ve beni ara.

But just don't use that one, okay?

Ama sen onu kullanma, tamam mı?

Don't use him like that.

Onu bu şekilde kullanma.

Click to see more example sentences
use kullanım

And I have much use for a beauty such as will be yours.

Senin olacak gibi bir güzellik için Ve ben çok kullanımı var.

It's a very positive weapon, the spear gun, Lucas, and easy to use.

Çok olumlu bir silah, zıpkın, Lucas, ve kullanımı çok kolay.

That's what I thought of."Production for use". It's simple, isn't it?

Ben de öyle düşündüm." Kullanım için üretim." Basit, değil mi?

Click to see more example sentences
use değerlendirmek

I've never been useful or precious to anyone, or happy, or even really unhappy.

Asla biri için değerli, ya da yararlı olmadım, ya da mutlu; hatta gerçekten çok mutsuz.

Well, one of you used me, and it wasn't him.

Biri beni kullandı evet, ama bu o değildi.

But that isn't the word you used, is it?

Ama kullandığın kelime bu değildi, değil mi?

Click to see more example sentences
use amaç

Men are useful for one reason and one reason only.

Erkekler, sadece ve sadece tek bir amaç için gereklidir.

For once, the truth served a useful purpose.

Gerçek, bir kez olsun yararlı bir amaca hizmet etti.

But these techniques have never been used for this purpose before.

Fakat bu teknik daha önce hiç bu amaç için kullanılmadı.

Click to see more example sentences
use davranmak

Yes, using duct tape is very bad behavior.

Evet, koli bandı kullanmak, çok kötü bir davranış.

You used behavioral therapy? No.

Davranış terapisi mi kullandın?

The Russians use electroencephalographic techniques to control behavior.

Ruslar, davranışları kontrol etmek için electro-encephalographic teknikleri kullandılar.

Click to see more example sentences
use gelenek

Sergeant Perez and I have prepared meals using traditional army ingredients.

Çavuş Perez ve ben geleneksel ordu malzemelerini kullanarak yemek hazırladık.

But tai chi is not traditionally used for fighting.

Ama Tai Chi geleneksel olarak dövüşmek için kullanılmıyor.

You use the traditional one.

Sen de geleneksel olanı kullan.

use alışkın

He's not used to it, he's a circus bear.

Bu hayata alışkın değil; o bir sirk ayısı.

It's a good thing Mord'Sith are used to torture because that's exactly what eating this stew will be.

Mord'Sith'lerin işkenceye alışkın olmaları iyi bir şey aslında çünkü bu güveci yemek tam bir işkence olacak.

use kullanımlı

It's your basic multi-use infrared microprocessor.

Temel çoklu kullanımlı kızıl ötesi işlemci.

use adet

Donna uses it for menstrual cramps.

Donna bunu adet ağrıları için kullanıyor.