verbs

It's a country, not a verb.

Bu bir ülke, fiil değil.

That's just a verb.

Bu sadece bir fiil.

Did you just use my name as a verb? Oh, yeah.

Az önce benim ismi mi bir fiil olarak kullandın sen?

It's a verb.

Bu bir fiil.

Every sentence has a subject and a verb.

Her cümlede bir özne ve bir yüklem vardır.

Is that even a verb?

Böyle bir fiil var ki?

Somebody give me a verb.

Birisi bana bir fiil söylesin.

It is both a noun and a verb.

Bu bir isim ve bir fiil hem de.

Who can give me a sentence with subject, object, verb and preposition?

Kim bana bir cümle söyleyebilir özne, nesne, fiil ve edatla?

So, Hitch. ls that a noun or a verb?

Peki, Hitch, bu bir isim mi yoksa fiil mi?