English-Turkish translations for virtual:

sanal · gerçek · hemen hemen · fiilen., fiilen · other translations

virtual sanal

It's it's like a virtual evidence wall.

Sanal bir kanıt duvarı gibi bu.

Well, maybe we can upload her, or it, or whatever this thing is into a virtual reality like we did with Ava.

Belki de biz onu ya da şeyi ya da her neyse onu, Ava gibi sanal gerçekliğe yükleyebiliriz?

It'll be a virtual press blackout for us.

Bu bizim için sanal bir basın baygınlığı olacak.

Click to see more example sentences
virtual gerçek

So, virtual reality is practically, totally real but not.

Yani sanal gerçeklik pratikte, tamamen gerçek ama aslında değil.

Are you really a Martian or is that a virtual body you created?

Gerçekten bir Marslı mısın, yoksa yarattığın, sanal bir vücut mu?

Virtual Mars is really cool!

Sanal Mars gerçekten çok havalı!

Click to see more example sentences
virtual hemen hemen

She and I virtually grew up together.

O ve ben hemen hemen beraber büyüdük.

Virtually everyone uses his technique:

Hemen hemen herkes onun tekniğini kullanıyor:

Virtually everyone has been taken for processing.

Hemen hemen herkes işleme konulmak için alındı.

Click to see more example sentences
virtual fiilen., fiilen

Dominic virtually kidnapped me.

Dominic fiilen beni kaçırdı.

There were virtually seven weeks of dictatorship.

Fiilen yedi hafta boyunca diktatörlük vardı.

Savonarola virtually controls the city.

Şehri fiilen Savonarola kontrol ediyor.

Click to see more example sentences