volcanoes

And so he thought, What is going on here, was there a volcano?

Ve düşündü ki, "burada ne oluyor?", "burada bir volkan vardı?

I'm Jake Harper, and this is the Human Volcano.

Ben Jake Harper ve bu da İnsan-i Volkan.

But actually this entire lake is the flooded crater of a giant volcano.

Aslında bütün bu göl, devasa bir yanardağın su dolmuş krateri.

It's all produced either biologically or by active geological processes like mud volcanoes.

Ya biyolojik olarak üretilir ya da çamur volkanları gibi aktif jeolojik süreçlerle oluşur.

Dear Alex Rover, we do have a volcano

Sevgili Alex Rover, burada bir volkan var

What kind of ice volcano is this?

Bu ne çeşit bir buz volkanı?

This is probably the best movie since Volcano.

Bu herhalde Volcano'dan bu yana en iyi film.

but it is a volcano.

ama o bir volkan.

That's an active volcano.

Bu bir aktif volkan!

It just says "volcano insurance" over and over again.

Bu sadece tekrar ve tekrar "volkana karşı sigorta" diyor.