English-Turkish translations for war:

savaşmak, savaş · mücadele · savaşta kullanılan · harp · muharebe · strateji · harbiye, harbi · düşman olmak · savaş ile ilgili · other translations

war savaşmak, savaş

I have a family, and I want something better for them than war, and I think it's possible.

Bir ailem var ve onlar için savaştan daha iyi şeyler istiyorum, ve bu mümkün sanırım.

Yes, it is a lovely war.

Evet, bu güzel bir savaş.

Here comes Tony Stark in his Iron Man armor And Colonel James Rhodes, flying his War Machine!

İşte Demir Adam zırhını giymiş Tony Stark ve Savaş Makinası ile Albay James Rhodes geliyor!

Click to see more example sentences
war mücadele

But I just ended up fighting in a war that I still don't understand and came home to a country where nothing had changed.

Ama ben sadece bir savaşta mücadele sona erdi Ben hala anlamıyorum ve bir ülke için eve geldi hiçbir şey değişmişti nerede.

But you're fighting a war you've already lost.

Ama çoktan kaybettiğin bir savaş için mücadele ediyorsun.

No, you're trying to fight an old war, Diane.

Eski bir savaşla mücadele etmeye çalışıyorsun, Diane.

Click to see more example sentences
war savaşta kullanılan

And worse than that, you used my own precious words against me, and normally, I'd declare war, but But what?

Ve daha da kötüsü benim kıymetli sözlerimi bana karşı kullandın ve normalde savaş ilan ederdim ama Ama ne?

Old frequency S.H.I.E.L.D. used during the cold war.

S.H.I.E.L.D.'ın soğuk savaş sırasında kullandığı eski frekanstan.

And now my interstellar death-ray will probably be used as an instrument of war.

Ve şimdi yıldızlararası ölüm ışınım muhtemelen bir savaş aracı olarak kullanılacaktır.

Click to see more example sentences
war harp

Office United States Military Telegraph, "War Department.

Amerika Birleşik Devletleri Askeri Telgraf Bürosu, Harp Bölümü.

He's a Vietnam War hero and the military academy's top student!

O bir Vietnam Savaşı kahramanı ve harp akademisinin en iyi öğrencisi!

He has war-gasms.

O harp-gazm olur.

war muharebe

This is a battle a war.

Bu bir muharebe, bir savaş.

War stories and battle scars.

Savaş anıları ve muharebe izleri.

war strateji

War demands strategy.

Savaş strateji gerektirir.

War is a passionate undertaking of strategy and will.

Savaş, strateji ve iradenin tutkulu bir girişimidir.

war harbiye, harbi

The Trablus War finished, and the Balkan War stared, Suleyman went there too.

Trablus Harbi bitti Balkan Harbi başladı Süleyman oraya da gitti.

Wars of attrition take time.

Yıpratma harbi zaman alır.

war düşman olmak

Yamamomolar's and a continuous tree people they are in a conflict and war Shamataris. where enemies.

Yamamomolar' ın ve ağaç insanlarının devamlı bir çekişme ve savaş içinde oldukları yerde.düşmanları Shamataris.

war savaş ile ilgili

This whole war with the Hand, everything, it's all about her, isn't it?

El ile olan tüm bu savaş, herşey, onunla ilgili değil mi?