warp

Yeah, but there's no direct link between the warp engines and the sensors.

Tamam da, motorlar ve alıcılar arasında doğrudan bir bağlantı yok.

Captain, there's a ship approaching at high warp.

Kaptan, yüksek warp hızında yaklaşan bir gemi var.

There's a ship approaching at high warp.

Yüksek warp hızında yaklaşan bir gemi var.

Warp five, four, three, two.

Warp beş, dört, üç, iki.

Like I landed in a time warp; your mother, me, a new baby and this house.

Sanki, bir zaman tünelindeymişim gibi, annen, ben, yeni bir bebek ve bu ev.

Warp field failure in eight seven six five four three

Warp alanı sekiz saniye içinde çökecek yedi altı beş dört üç

Mr. La Forge, drive the warp engines to full power.

Bay La Forge, warp motorlarına tam güç istiyorum.

Prepare for warp speed.

Warp hızı için hazırlanın.

Captain, a vessel just dropped out of warp.

Kaptan, az önce bir gemi warp hızından çıktı.

Voyager can survive without a warp core, but not without a captain.

Voyager, warp çekirdeği olmadan hayatta kalabilir, ama kaptanı olmadan, kalamaz.