English-Turkish translations for whereas:

oysa · halbuki · ise · oysaki · other translations

whereas oysa

Whereas Richard was a sophisticated, gifted scientist.

Oysa Richard sofistike, yetenekli bir bilim adamı.

Whereas Sarah's power was always so obvious

Oysa Sarah'nın gücü her zaman çok açıktı

Whereas with Mr. Hamil you'll learn Arabic, and he'll make a fine young Muslim of you.

Mösyö Hamil sayesinde Arapça öğreneceksin ve o seni iyi bir Müslüman genç yapacak.

Click to see more example sentences
whereas halbuki

Look one, two, three, four, five, whereas normal crabs just have four.

Bakın bir, iki, üç, dört, beş, halbuki yengeçlerin normalde sadece dört çift.

Whereas a laugh or a smile at times

Halbuki bazen bir kahkaha ya da bir gülücük

Whereas you, General, have a lot to lose.

Halbuki siz General, kaybedecek çok şeyiniz var.

Click to see more example sentences
whereas ise

Whereas, I am getting stronger and stronger!

Ben ise gittikçe daha güçlü oluyorum.

Poux is a mystery, whereas Tina Lombardi that is another story

Poux bir sırdır, Tina Lombardi ise o başka bir hikaye

Whereas I can accessorize.

Ben ise aksesuar takabiliyorum.

Click to see more example sentences
whereas oysaki

Whereas young Mata is a terrible dancer.

Oysaki genç Mata müthiş bir dansçı.

Whereas in Irelsomewhere like Ireland it's more hot-blooded.

Oysaki İrlanda İrlanda gibi yerler daha öfkelidir.

Whereas our work our real work is miles beyond Dr. Kaufman's.

Oysaki bizim işimiz, bizim gerçek işimiz Dr. Kaufman'ın çok ötesinde.