German-Turkish translations for überbringen:

iletmek · getirmek · götürmek · teslim etmek · other translations

überbringen iletmek

Soll ich ihm eine Nachricht überbringen?

Ona iletmemi istediğiniz bir mesaj var mı?

Dann überbringen Sie Mr. Rooney eine Nachricht von mir.

O halde Bay Rooney'e benden bir mesaj ilet.

Und du überbringst diese Botschaft deinem Gottkönig.

Sana gelince. Tanrı-Kralı'na şu mesajı ilet:

Click to see more example sentences
überbringen getirmek

Seit wann überbringst du Botschaften von Calder?

Ne zamandan beri Calder'dan mesaj getiriyorsun?

Eine Woche später wurde mir ein Amulett überbracht, das sie trug.

Bir hafta sonra bir ulak boynuna taktığı muskayı bana getirdi.

überbringen götürmek

Ich soll einen Brief überbringen.

Bir mektup götürmesini istiyorum.

überbringen teslim etmek

Weil er etwas schweres überbracht hat.

Çünkü ağır bir şey teslim ediyordu.