Aang

Aang muss dich etwas fragen.

Aang sana bir şey sormak istiyor.

Du und Sokka müsst Euch mit Aang irgendwohin in Sicherheit bringen.

Sokka ve Aang ile birlikte güvenli bir yere gitmelisiniz.

Komm schon Aang, jeder isst hier Fleisch

Yapma Aang, buradaki herkes et yiyor.

Aang, die ganze Nacht wach zu bleiben, kann nicht gut für dich sein.

Aang, tüm gece uyanık kalmak senin için hiç iyi değil.

Schön Dich wieder zu sehen, Aang.

Seni tekrar görmek güzel, Aang.

Und jetzt Angriff, Aang!

Şimdi sen saldır Aang.

Was ist passiert, Aang?

Ne oldu, Aang. Kabuslar.

Also Bist du der Avatar, Aang?

Peki sen Avatar mısın Aang?

Aang, das ist nicht wahr.

Aang, bu doğru değil..

Aang, möchtest du kämpfen?

Aang, bir dövüşe var mısın?