Clanton

Ike Clanton wurde zwei Jahre später bei einem Überfall erschossen.

Ike Clanton iki yıl sonra bir soygun girişiminde vuruldu ve öldü.

Das ist eine private Sache, zwischen uns und Ike Clanton.

Bu kişisel bir şey, bizimle Ike Clanton arasında.

Billy Claiborne, Billy Clanton.

Billy Claiborne, Billy Clanton.

Clanton und die McLaury-Brüder sind seit einer Stunde hier.

Clanton ve McLaury kardeşler bir saat önce geldi.

Ike Clanton, Tom und Frank McLowery,

Ike Clanton, Tom ve Frank McLowery,

Wyatt, du kennst Ike Clanton.

Wyatt, Ike Clanton'ı tanıyorsun.

Und die Clanton-Bande.

Ve Clanton çetesi.

Ike Clanton und Johnny Ringo waren vor drei Tagen hier.

Ike Clanton ve Johnny Ringo üç gün önce kasabaya uğramış.

Kommen Sie, Clanton.

Hadi gel, Clanton.

Ike Clanton kam vor drei Tagen, er ritt nach Osten.

Ike Clanton üç gün önce buradan geçerek doğuya gitti.