Corporal

Corporal, können Sie mich hören?

Onbaşı, beni duyabiliyor musun?

Guten Abend, Corporal.

İyi akşamlar, Onbaşı.

Möchten Sie vielleicht etwas Wein, Corporal?

Şarap içmek ister misiniz, Onbaşı?

Mr. Palmer bringen wir unseren Corporal in eine angemessenere Arbeitsposition.

Bay Palmer, onbaşıyı daha uygun bir çalışma zeminine alalım.

Corporal Thomas Patrick Walker.

Onbaşı Thomas Patrick Walker.

Corporal Lee, hören Sie mich?

Onbaşı Lee, duyuyor musun?

Der Corporal will uns etwas mitteilen.

Onbaşı bize bir şey söylemeye çalışıyor.

Corporal Thomas Walker?

Onbaşı Thomas Walker?

Ich bin Corporal Barnes. Ich fahre Sie nach Windward.

Ben Onbaşı Barnes, sizi üsttün rüzgar kanadına götüreceğim.

Corporal Raymond Thomas.

Onbaşı Raymond Thomas.