Intersect

Ein menschlicher Intersect.

Bir insan Bilgisayar.

Ich habe "einen" Intersect mitgebracht.

Yanimda bir Bilgisayar getirdim.

Der Intersect Computer's wurde gehackt.

Kesişen bilgisayarların bağlantısı kesildi.

Ist der neue Intersect fertig?

Yeni Bilgisayar hazır mı?

Nein! Er ist ein Intersect!

Hayır, o da Bilgisayar.

Als Sicherheitsmaßnahme wurde alles über die Intersect-Schöpfer aus unseren Daten gelöscht.

Güvenlik önlemi olarak, Bilgisayar'ın yaratıcıları hakkındaki her bir bilgi dosyalarımızdan çıkartıldı.

Daniel Shaw ist ein Intersect!

Daniel Shaw Bilgisayar olmuş!

Ich will den Intersect Würfel.

Ben Bilgisayar Küp'ünü istiyorum.

Stimmt, er ist nur ein Computer Elektrotechniker. Ein mutiger, aber nicht der Intersect.

Doğru, o sadece bir bilgisayar ve elektronik teknisyeni cesur bir tane kabul, ama Bilgisayar değil.

Dein Vater hatte den Intersect ursprünglich als ein Lehrmittel entwickelt.

Baban ilk Bilgisayar'ı bir öğretim aracı olarak tasarlamıştı.