German-Turkish translations for Kreuz:

haç · çapraz · çarpı · çarmıh · other translations

Kreuz haç

Hier ist ein Kreuz, sehen Sie?

Burada bir haç var, bakın.

Wenn jemand in Mexiko stirbt oder unterwegs umkommt, gibt es Kreuze.

Meksika'da biri yolda ölür ya da öldürülürse haç dikeriz.

Mutter Bailey und Mrs. Hatch nähten fürs Rote Kreuz.

Anne Bailey ve Bayan Hatch Kızıl Haç'a katıldı.

Click to see more example sentences
Kreuz çapraz

Dies ist das Kreuz des Zodiakus, eines der ältesten konzeptionellen Bilder der Menschengeschichte.

Bu, Zodyak çaprazı. İnsanlık tarihinin en eski kavramsal işaretlerinden biri.

Kreuz und nochmal Kreuz.

Çapraz ve tekrar çapraz.

Dora, es ist kreuzen-Stop, nicht Schritt-Stop.

Dora, çapraz dokunuş, adım dokunuşu değil.

Kreuz çarpı

Für jeden Trupp ein Kreuz.

Her takıma bir çarpı.

Und das schwarze Kreuz?

Bu siyah çarpı nedir?

Donnerwetter, Billy, da ist das Kreuz.

Vay canına, Billy, işte çarpı.

Kreuz çarmıh

Ich werde dir dein dämliches Kreuz geben!

Ben sana vereceğim şimdi bir çarmıh!

Gib mir eine Axt, kein Kreuz.

Bana baltayı ver, çarmıhı değil.