Lill

Phil, Jill, Lill, Gill, Hil, Billy, Lilly, Willy

Phil, Jill, Lill, Gill, Hil, Billy, Lilly, Willy

Alf und Kari Thorvaldsen Sowie Lill und Robert Mobekk, richtig?

Alf ve Kari Thorvaldsen ile Lill ve Robert Mobekk, doğru mu?