German-Turkish translations for Rat:

tavsiye · Konsey · öğüt · öğüt vermek · öneri · nasihat · kurul · oran · hız · other translations

Rat tavsiye

Das ist ein sehr guter Rat.

Bu çok iyi bir tavsiye.

Aber darf ich dir einen Rat geben?

Ama sana bir tavsiye vereyim mi?

Danke für deinen Rat, Professor.

Tavsiye için sağ ol, profesör.

Click to see more example sentences
Rat Konsey

Er ist mitglied des Grauen Rates.

O da Gri Konsey'in bir üyesi. Üyesiydi.

Ein Abgesandter des Hohen Rates.

Yüksek Konsey'in bir üyesi.

Sie sind Mitglied des Rates. Wenn

Siz konseyin bir üyesisiniz. eğer

Click to see more example sentences
Rat öğüt

Ich geb Ihnen einen Rat.

Sana bir öğüt vereyim.

Das sagt sich leicht, dieser gute Rat, aber er ist für eine andere Welt.

Söylemesi kolay. Bu iyi bir öğüt, ama belki başka bir dünyada.

Es könnte heiß sein." Das ist ein guter Rat.

Sıcak olabilir." Bu çok iyi bir öğüt.

Click to see more example sentences
Rat öğüt vermek

Ich geb Ihnen einen Rat.

Sana bir öğüt vereyim.

Ich habe dich hierhergebracht, weil ich dir einen Rat geben wollte.

Seni buraya getirdim çünkü sana birkaç öğüt vermek istedim.

Aber als dein Vater gebe ich dir einen Rat.

Ama baban olarak, sana bir öğüt vereyim.

Click to see more example sentences
Rat öneri

Es ist kein schlechter Rat.

Kötü bir öneri değil.

Aber ich geb Ihnen 'nen Rat.

Ama sana bir öneri vereyim.

Ein Rat nächstes Mal ducken.

Önerim: Bir dahaki sefere sürün.

Rat nasihat

Ich möchte Ihnen einen Rat geben.

Sana bir nasihat vermek istiyorum.

Deshalb gebe ich dir einen guten Rat.

O yüzden sana bir nasihat vereceğim.

Rat und Hilfe.

Nasihat ve öğüt.

Rat kurul

Und der Rat der Direktoren.

Ve yönetim kurulu üyeleri.

Zu einer Versammlung des Kleinen Rates?

Küçük bir kurul toplantısına mı?

Rat oran

Die Rate ist für eine Datei, die fünfmal größer ist.

Böyle bir dosya için oran beş kat daha büyük.

Rat hız

Schnell geschaltet, Rat.

Hızlı düşündün Rat.