Rupert

Super-Rupert eilt zur Rettung!

Süper Ruppert kurtarmaya geliyor!

Leonard Hofstadter, Darth Vader, Rupert Murdoch.

Leonard Hofstadter, Darth Vader, Rupert Murdoch.

Ich bin Rupert Burns.

Benim adım Rupert Burns.

Keine Sorge Rupert.

Merak etme Rupert.

Guten Abend, Rupert.

İyi akşamlar Rupert.

Wer ist Rupert Pupkin?

Kim bu Rupert Pupkin?

Hast du ihn gehört, Rupert?

Onu duydun mu Rupert?

Wir sind sehr enttäuscht, Rupert.

Bizi hayal kırıklığına uğrattın Rowley.

Welcher Waggon, Rupert?

Hangi vagon, Rupert?

Ich bin sicher, Rupert ist intelligent und phantasievoll genug

Eminim Rupert, iyi ki, yeteri kadar zeka ve hayal gücüne sahip